» کارکنان

فهرست کارکنان

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

دلیر

هاشم دلیر

  • مدیر تولید اول کشاورزی
معلی

علی معلی

  • مدیر حراست
شعبان زادگان

محسن شعبان زادگان

  • مدیر امور اداری و منابع انسانی
حقیقت

مهدی حقیقت

  • رئیس دفتر مدیر عامل
کهزادی

چنگیز کهزادی

  • مدیر امور مالی
نیسی

محمدتقی نیسی

  • مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
مولایی

مهرشید مولایی

  • مدیر بازرگانی
حمادی

عیسی حمادی

  • مدیر حقوقی و امور اراضی