قابل توجه

  • جهت اعلام آمادگی شرکت در مناقصه می بایست فرم اطلاعات فردی و شرکتی را تکمیل و ارسال نمایید.

  • ارائه گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و ایمنی الزامیست.

  • ارائه آگهی روزنامه اساسنامه شرکت و آخرین اگهی تغییرات الزامیست.

  • هزینه آگهی مناقصه از برنده مناقصه کسر خواهد شد. 

  • ارائه حسن انجام از کارفرمای قبلی(در صورت داشتن).