جزییات مناقصه و مزایده

پیمان خرید ، طبخ ، سرو و توزیع غذا به مقدار 470.000 پرس و به مدت یکسال

مناقصه

2-401-028

مرکزی

مرکزی

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ۱۰:۳۰

داخلی

عادی

شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر

بسمه تعالی

((آگهی مناقصه عمومی شماره 028-401-2))

بدینوسیله به اطلاع میرساند شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیردر نظردارد موضوع پیمان خرید ، طبخ ، سرو و توزیع غذا به مقدار 470.000 پرس به مدت یکسال را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. در همین راستا از پیمانکارانی که دارای سوابق کافی در این زمینه  می باشند دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشر این آگهی منحصراً در اوقات اداری ( به استثناء روزهای پنجشنبه و ایام تعطیل رسمی ) جهت دریافت اسناد با به همراه داشتن رزومه کاری به نشانی : اهواز کیلومتر 45جاده خرمشهر (جاده امام جعفرصادق ( ع ) )شرکت کشت وصنعت نیشکر امیرکبیر مدیریت بازرگانی- امورقراردادها مراجعه یا جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 06133132092 ،  نمابر 06133132093 تماس حاصل نموده یا به وب سایت شرکت به آدرس : http://www.ak-sugarcane.ir مراجعه نمایند.      

1-     مبلغ برآورد اولیه : 243.040.090.111 ریال می باشد.

2-     مدت قرارداد : یکسال می باشد.

3-     ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی الزامی است .

4-     سپرده شرکت در مناقصه: 3.000.000.000 ریال می باشد .

5-     هزینه درج این آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6-     تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 16/11/1401 ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه می باشد.