قابل توجه

  • جهت اعلام آمادگی شرکت در مناقصه و مزایده می بایست فرم اطلاعات فردی و شرکتی را تکمیل و ارسال نمایید.

  • ارائه گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار و ایمنی الزامی می باشد.

  • ارائه آگهی روزنامه اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات الزامی است.

  • هزینه درج آگهی روزنامه از برنده (مناقصه یا مزایده)کسر خواهد شد. 

  • ارائه حسن انجام کار از کارفرمای قبلی(در صورت داشتن).